Comedor escolar

COMEDOR

O centro dispón de servizo de comedor, xestionado pola ANPA.
No comedor preséntanse catro modalidades:

 Bolseir@S.

Fixos: Todos os días da semana.

Fixos – Discontinuos: Por exemplo, os que quedan os luns e os venres.

Esporádicos: Non hai días fixos de asistencia ao comedor e quedan segundo necesidade.

 FICHA INSCRIPCIÓN COMEDOR

HORARIO:

 O comedor comezará o primeiro día de curso, para os nenos de segundo e terceiro ano, e para os de primeiro ano cando terminen o período de adaptación por incompatibilidade nos horarios ( a anpa recomenda a non asistencia das/os nenas/os ao comedor durante o período de adaptación), a non ser que decidan deixalos dende o primeiro día, todo en horario de 14:00 a 15:55 horas.

Respectarase rigorosamente por parte das camareiras o horario anteriormente citado (salvo algún caso de urxencia previamente avisado e xustificado). De non cumprirse e por tanto non estar non estar xustificado chamarase a tódolos teléfonos de contacto e algún membro do anpa ou do centro farase cargo do neno ata a chegada dalgún familiar.

O número de teléfono para avisar de calquera problema ou posible atraso na recollida dos nen@s é o do centro (986379779), o do responsable de comedor (620593445)

Todos os usuarios que asistan ao comedor teñen a obriga de enviar unha mensaxe por WHATSAPP ao encargade@ de comedor (620593445), entre as 08:30 e 09:25 horas (nin antes nin despois), ou ben o día anterior, da asistencia dos nenos esporádicos, ou a falta do nen@ ao comedor ese día. De non comunicalo, nin se admitirá ao nen@ ese día, nin se descontará esa falta do pago mensual.
Os nen@s bolseiros teñen a obriga de avisar de que ese día non van asistir ao comedor. Se un nen@ bolseiro ten tres faltas inxustificadas (non avisou de que non ía ir ao comedor),pode  perdelo dereito ao comedor.

Os avisos de altas e baixas do comedor só poderán facerse ao encargad@ do comedor (nin ás camareiras, nin aos mestres, etc.) Toda petición que non se fixo ao encargad@ non será atendida.

Os nen@s que se dean de baixa no Servizo de Comedor Escolar deberán facelo por escrito e se queren volver facer uso do comedor  nalgún momento, terán que volver solicitar praza e terán dereito a ela se quedase algunha vacante.

PREZOS DO COMEDOR

 O prezo do menú para os usuarios fixos ou fixos discontinuos é de 3,31 €/comida. O prezo para os esporádicos é de 6,00€/comida. Os subvencionados deberán asinar o listado de bolsas. En caso de non  asinala lista,, esta será devolta ao Concello, e poderán ser sancionados coa retirada da axuda

 Os usuarios do comedor deberán realízalo ingreso por adiantado nos 10 primeiros días do mes.No caso de non facelo a/o nena/o non poderá seguir asistindo ao comedor.

Os usuarios do comedor que teñan algunha cota pendente de pagar correspondente ao curso pasado, deberán aboar primeiro a débeda para poder inscribirse no devandito Servizo de Comedor para o presente curso.

Os solicitantes de bolsas que fagan uso do comedor deberán aboar os importes mentres non se teña a listaxe oficial de bolseiros, no caso de que sexan beneficiarios das mesmas devolveráselles o importe aboado.

NORMAS DE USO:

Cando exista algún problema durante o tempo de Comedor as camareiras poñeranse en contacto telefónico coas familias, por elo é imprescindible dispoñer de teléfonos de contacto onde realmente póidan ser localizadas.

Nos casos nos que se produza algún problema de comportamento (negativa a comer, falta de respecto ás camareiras, etc.) notificarase aos pais para tentar solucionalo conxuntamente.

Cando un nen@ requira unha dieta astrinxente ou branda esporádicamente deberán solicitalo entre as 08:45 e as 09:15 (nin antes nin despois) ou ben o día anterior ao encargad@ de comedor.

Todos os nen@s comerán o mesmo menú, excepto os que necesiten dietas brandas ou menús especiais recomendados polo médico correspondente. Se o nen@ ten algún tipo de intolerancia a certos alimentos, deberase comunicar ao encargad@ de comedor, entregando sempre informe médico. O informe médico será entregado tódolos anos a primeira semana de curso.

Os nen@s que deban marcharse acompañados por adultos que non sexan os seus pais ou titores deberán traer unha AUTORIZACIÓN escrita dos pais cos datos do adulto que se fai responsable do nen@ e este deberá presentar o DNI ás camareiras, para poder levar ao nen@.

A hora de recollida deste servizo é a partir das 15.15h. En caso de que sexa estrictamente necesario saír nun horario máis temprano debererá cubrirse a folla de recollida de comedor.

 

NORMAS DE HIXIENE E CONVIVENCIA:

–           Lavarse as mans antes e despois de comer.

–           Permanecer ben sentados nas cadeiras ata rematar de comer.

–           Respectar e obedecer ao persoal do comedor.

–           Respectar aos seus compañeiros.

–           Falar con educación, sen berrar.

–           Pedilas cousas de xeito educado.

 

 LOPD:

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os datos fornecidos quedarán incorporados nun ficheiro inscrito pola Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA) no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos, o cal será procesado exclusivamente para a xestión das actividades propias da o asociación. Os datos de carácter persoal serán tratados co grao de protección adecuado, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que o poidan utilizar para finalidades distintas para as que foron solicitados ao usuario.

Finalmente o usuario poderá exercer o seu dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación, en cumprimento do establecido na LOPD no correo electrónico anpamontedaguia@gmail.com

Anuncios